ภัทรวลัย แสงสุริยฤทธิ์  

หน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website รวบรวม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล การสืบสวน การป้องกันปราบปราม การสอบสวน คำสั่ง คสช.
 
 

กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ click ที่การบริหารงานบุคคล มีข้อมูลสำคัญอีกมาก การสืบสวน ป้องกันปราบปราม การสอบสวน เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ และเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน เลือก click อ่านได้ตามความสนใจ

***ตัวอย่าง ***

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2559
คำสั่ง คสช.ที่ 89/2557 เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ(การจัดลำดับอาวุโส)
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และแก้ไขหรือเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

 

 


ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

Free Site Counter