ภัทรวลัย แสงสุริยฤทธิ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website รวบรวม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล การสืบสวน การป้องกันปราบปราม การสอบสวน คำสั่ง คสช.
 
 

งานกำลังพล

คำสั่ง คสช.6/2559 เรื่องการคัดเลือกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง คสช.7/2559 เรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน
คำสั่ง คสช.ที่ 21/2559 เรื่องการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คำสั่ง คสช.ที่ 44/2558 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง คสช.ที่ 88/2557 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
คำสั่ง คสช.ที่ 89/2557 เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
ประกาศ คสช.114/57 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ

งานสืบสวน ป้องกันปราบปราม

คำสั่ง คสช.ที่ 87/2557 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ
ประกาศ คสช.111/57 เรื่องการแก้ไขเพิ่มกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ คสช.116/57 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ประกาศ คสช.118/2557 เรื่องการกำหนดมาตรการชั่วคราวเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

งานสอบสวน

ประกาศ คสช.115/57 เรื่ องแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา