ภัทรวลัย แสงสุริยฤทธิ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website รวบรวม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล การสืบสวน การป้องกันปราบปราม การสอบสวน คำสั่ง คสช.
 
 

 

คอมพิวเตอร์
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
คนต่างด้าว
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
ทูตและกงสุล
พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล
พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. ๒๕๒๗
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต (คำแปล)