ภัทรวลัย แสงสุริยฤทธิ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website รวบรวม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล การสืบสวน การป้องกันปราบปราม การสอบสวน คำสั่ง คสช.  
 

งานกำลังพล งานความชอบ สวัสดิการ งานวินัย

การแต่งตั้ง
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2559
คำสั่ง คสช.6/2559 เรื่องการคัดเลือกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง คสช.7/2559 เรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน
คำสั่ง คสช.ที่ 21/2559 เรื่องการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คำสั่ง คสช.ที่ 44/2558 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง คสช.ที่ 88/2557 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
คำสั่ง คสช.ที่ 89/2557 เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
ประกาศ คสช.114/57 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
หนังสือ ตร. ที่ 0004.25/ว073 ลง 24พ.ค.50 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่และการรายงานตัว
ระเบียบการรักษาความปลอดภัย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่2)พ.ศ.2554
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่2)พ.ศ. 2553
การลา การลาออก และการกลับเข้ารับราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2550
หนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ 0004.21/1859 ลง 10 มี.ค.2549 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการบรรจุข้าราชการตำรวจซึ่งลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง กลับเข้ารับราชการ