ภัทรวลัย แสงสุริยฤทธิ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website รวบรวม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล การสืบสวน การป้องกันปราบปราม การสอบสวน คำสั่ง คสช.
 
 

งานสืบสวน ป้องกันปราบปราม

คำสั่ง คสช.ที่ 87/2557 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ
ประกาศ คสช.111/57 เรื่องการแก้ไขเพิ่มกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ คสช.116/57 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ประกาศ คสช.118/2557 เรื่องการกำหนดมาตรการชั่วคราวเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์